เขียนเว็บไซต์ด้วย Code html

โครงสร้าง

<html>
<head>
<title>.........</title>
</head>
<body>
 เขียนโค๊ดต่างๆตรงนี้...............................
</body>
</html>

------------------------------------------------------------

เกี้ยวกับรูปแบบ

<br> : เว้นบรรทัด
&nbsp; : เว้นวรรค
<div align="left">ข้อความ</div> : ข้อความชิดซ้าย
<div align="right">ข้อความ</div> : ข้อความชิดขวา
<div align="center">ข้อความ</div> : ข้อความอยู่กลาง
<center>ข้อความ</center> : ข้อความอยู่กลาง

------------------------------------------------------------

เกี้ยวกับสีสันข้อความ

<b>ข้อความ</b> : ตัวหนา
<strong>ข้อความ</strong> : ตัวหนา
<i>ข้อความ</i> : ตัวเอียง
<em>ข้อความ</em> : ตัวเอียง
<u>ข้อความ</u> ขีดเส้นใต้
<font size="10">ข้อความ</font> : ขนาดข้อความ
<font color="#000000">ข้อความ</font> : สีข้อความ
<font color="#000000" size="10">ข้อความ</font> : ขนาดและสีข้อความ

------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับรูปภาพ

<img src="/url"> : ใส่รูป
<img src="/url" width="100px" height="100px"> : ใส่รูป แบบ กำหนดขนาด
<img src="/url" border="3" border-color="#000000"> : ใส่รูป แบบ กำหนกขนาดและสีเส้นขอบ
<img src="/url" ait="ข้อความ"> : ใส่รูป แบบ เวลาเอาเมาไปชี้แล้วมีข้อความขึ้นมา

------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับ Link

<a href="/url">ข้อความ</a> : ลิ้งโดยใช้ข้อความ
<a href="/url"  target="_blank">ข้อความ</a> : ลิ้งโดยใช้ข้อความ แบบเปิดหน้าต่างไหม่
<a href="/url"><img src="/url รูป"></a> : ลิ้งโดยใช้รูปภาพ
<a href="/url"  target="_blank"><img src="/url รูป"></a> : ลิ้งโดยใช้รูปภาพ แบบเปิดหน้าต่างไหม่

------------------------------------------------------------

เกี้ยวกับ marquee หรือข้อความเลื่อน

<marquee>ข้อความ</marquee> : ข้อความเลื่อนจากขวาไปซ้าย
<marquee direction="left">ข้อความ</marquee> : ข้อความเลื่อนจากขวาไปซ้าย
<marquee direction="right">ข้อความ</marquee> : ข้อความเลื่อนจากซ้ายไปขวา
<marquee direction="up">ข้อความ</marquee> : ข้อความเลื่อนจากล่างขึ้นบน
<marquee direction="down">ข้อความ</marquee> : ข้อความเลื่อนจากบนลงล่าง
<marquee width="100px" height="100px">ข้อความ</marquee> : ข้อความเลื่อน แบบ กำหนดความกว้าง
<marquee bgcolor="#00CC99">ข้อความ</marquee> : ข้อความเลื่อน แบบ กำหนดสีพื้นหลัง
<marquee scrollamount="1">ข้อความ</marquee> : ข้อความเลื่อน แบบ กำหนดความเร็ว
<marquee behavior="alternate">ข้อความ</marquee> : ข้อความเลื่อน แบบ ไปกลับ
<marquee behavior="slide">ข้อความ</marquee> : ข้อความเลื่อน แบบ ไปรอบเดียว

------------------------------------------------------------

เกี้ยวกับ marquee หรือรูปเลื่อน

<marquee><img src="/urlรูป"></marquee> : รูปเลื่อนจากขวาไปซ้าย
<marquee direction="left"><img src="/urlรูป"></marquee> : รูปเลื่อนจากขวาไปซ้าย
<marquee direction="right"><img src="/urlรูป"></marquee> : รูปเลื่อนจากซ้ายไปขวา
<marquee direction="up"><img src="/urlรูป"></marquee> : รูปเลื่อนจากล่างขึ้นบน
<marquee direction="down"><img src="/urlรูป"></marquee> : รูปเลื่อนจากบนลงล่าง
<marquee width="100px" height="100px"><img src="/urlรูป"></marquee> : รูปเลื่อน แบบ กำหนดความกว้าง
<marquee bgcolor="#00CC99"><img src="/urlรูป"></marquee> : รูปเลื่อน แบบ กำหนดสีพื้นหลัง
<marquee scrollamount="1"><img src="/urlรูป"></marquee> : รูปเลื่อน แบบ กำหนดความเร็ว
<marquee behavior="alternate"><img src="/urlรูป"></marquee> : รูปเลื่อน แบบ ไปกลับ
<marquee behavior="slide"> <img src="/urlรูป"> </marquee> : รูปเลื่อน แบบ ไปรอบเดียว

------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับตาราง

<table background="urlรูป"><tr><td>ข้อความ</td></tr></table> ใส่พื้นหลังไห้ข้อความ

------------------------------------------------------------

ตัวอย่าง

<center>
     <table border="2" bordercolor="#สีขอบ" height="150" width="400" background="ภาพพื้นหลัง">
      <tr>
              <td>
                      <marquee direction="left">
                             <a href="/ลิ้ง"><img border="0" src="/รูป" alt="ชื่อ" height="100" width="100"></a>
                            <a href="/ลิ้ง"><img border="0" src="/รูป" alt="ชื่อ" height="100" width="100"></a>
                            <a href="/ลิ้ง"><img border="0" src="/รูป" alt="ชื่อ" height="100" width="100"></a>
                             <a href="/ลิ้ง"><img border="0" src="/รูป" alt="ชื่อ" height="100" width="100"></a>
                             <a href="/ลิ้ง"><img border="0" src="/รูป" alt="ชื่อ" height="100" width="100"></a>
                      </marquee>
              </td>
      </tr>
     </table>
</center>

หรืออักษร welcome สวยๆ

<center>
     <b>
          <FONT COLOR="#FF0000" size="5">W</FONT>
          <FONT COLOR="#FF9900" size="5">e</FONT>
          <FONT COLOR="#FFFF00" size="5">l</FONT>
          <FONT COLOR="#99FF00" size="5">c</FONT>
          <FONT COLOR="#00FF00" size="5">o</FONT>
          <FONT COLOR="#00FF99" size="5">m</FONT>
          <FONT COLOR="#00FFFF" size="5">e</FONT>
          <FONT COLOR="#0099FF" size="5">T</FONT>
          <FONT COLOR="#0000FF" size="5">o</FONT>
          <FONT COLOR="#9900FF" size="5">H</FONT>
          <FONT COLOR="#FF00FF" size="5">i</FONT>
          <FONT COLOR="#FF0099" size="5">5</FONT>
     </b>
</center>

ตารางสี

ลิ้งเพื่อนบ้านน่าชม

dsffsdfsdfsdfs

dfsdfsdfsdfsdfsdf

sdfsdfsdfsdfsd

afsdfsdfsdfsadfs

adfsdfsdfsadfsfds

dfsdfasfsdfsaf

Go to top